Regulamin

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NA STRONIE INTERNETOWEJ

Umowa – umowa o świadczenie usług, zawarta za pośrednictwem środków łączności, tj. drogą elektroniczną na stronie www.rentboutique.com, w sprawie usług, co do których Nabywca i Usługodawca umawiają się w niniejszej Umowie;

Strona Internetowa – w każdym przypadku, jeśli nie zostało określone inaczej, adres strony www.rentboutique.com;

Usługi – usługi określone w 2 części 2 rozdziału niniejszej Umowy;

Konto – utworzone przez Nabywcę lub na jego życzenie przez Usługodawcę indywidualne konto na Stronie Internetowej, używając poprawnych danych identyfikacji osoby, jeśli takie są wymagane, danych logowania. Nabywca odpowiada za przechowywanie i wykorzystywanie danych wyłącznie na własne potrzeby.

Rejestracja – to utworzenie osobistego Konta Nabywcy poprzez wypełnienie formularza rejestracji na Stronie Internetowej używając prawdziwych danych oraz zarejestrowanie się na Stronie Internetowej jako użytkownik Strony Internetowej.

Wartość – to określana w każdym przypadku zamówienia usługi konkretna wartość Rzeczy, stosowana przy ustalaniu szkody zgodnie z miernikiem jakości RB w przypadkach, gdy Rzecz zostanie zwrócona w stanie gorszym (uwzględniając naturalną amortyzację) niż określony w Umowie lub nie zostanie zwrócona.

Pierwotna cena usług – cena wynajmu na 4 dni, bądź cena wynajmu na 8 dni, podana na stronie bez zastosowania zniżek.

Dodatkowe rzeczy – rzeczy, dla których stosuje się specjalną cenę w przypadku zamawiania ich wraz z innymi Rzeczami.

Miernik jakości rzeczy RB – informacje, określające, jaką kwotę Nabywca powinien zapłacić Usługodawcy za zniszczoną lub nie zwróconą Rzecz.

Zamówienie – ciąg czynności, określonych w 1 części 5 rozdziału Umowy, które należy wykonać chcąc zamówić usługi świadczone przez Usługodawcę.

Opłata identyfikacyjna – jednorazowa opłata w wysokości 1 zł, którą Nabywca powinien dokonać przelewem bankowym na konto Usługodawcy, jeśli opłaci Zamówienie gotówką, przelewem bankowym lub Kartą kredytową nie z własnego konta. Opłatę stosuje się w chwili składania pierwszego zamówienia. Jeśli Nabywca opłaca Zamówienie z własnego konta i informacje w poleceniu zapłaty (imię, nazwisko) zgadzają się z imieniem i nazwiskiem podanymi na koncie, opłaty tej nie stosuje się.

Punkty – są to punkty, które Nabywca otrzymuje za dokonane zamówienie, jeśli zwraca zamówienie zgodnie z 5 punktem 4 części 5 rozdziału, lub za pozostawiony komentarz. Nabywca może wykorzystać punkty podczas kolejnych zamówień. Wartość jednego punktu jest równa 10 PLN. Nabywca może pokryć całą kwotę zamówienia punktmi, wskazując to podczas składania zamówienia.

Kod zniżki – specjalnie wygenerowany kod, udzielający zamówieniu zniżki. Kod zniżki ma wartość pieniężną, wyrażoną w walucie lub wartości procentowej. Kod zniżki ma wyraźnie określony termin ważności, może być unikatowy dla każdego Nabywcy lub wspólny dla wszystkich Nabywców.

Ubezpieczenie – stała kwota pieniężna, liczona osobno dla każdej Rzeczy w przypadku zamawiania usługi wynajmu. Opłata z tytułu ubezpieczenia pokrywa ewentualne minimalne uszkodzenia Rzeczy zgodnie z miernikiem jakości rzeczy RB i wynosi 20 PLN.

Cechy identyfikujące wykorzystanie rzeczy – cechy, pozwalające stwierdzić, czy Rzecz została wykorzystana. Podstawowe cechy są następujące: etykieta nie jest do niej przymocowana, wyczuwalny zapach, widoczne plamy, tkanina wygnieciona w miejscach zginania ciała i inne.

Opakowanie zamówienia – to pudło/worek, które(-y) klient otrzymuje w momencie dostawy/odbioru Zamówienia. Do opakowania Zamówienia należy także karta zwrotu zamówienia i, w przypadku, gdy Nabywca zwraca zamówienie przez kuriera, etykietka zwrotu, którą Nabywca powinien nakleić na pudło zanim odda je kurierowi.

Etykietka Rzeczy – papierowa etykietka, przypięta lub w inny sposób przymocowana , którą można zdjąć tylko w przypadku wkładania Rzeczy. Jeśli Rzecz zostanie zwrócona bez etykiety, uznaje się ją za noszoną.

Karta zwrotu – karta, na której podaje się numer zamówienia, datę zwrotu Rzeczy, informacje konieczne dla zwrotu Rzeczy.

Formularz zwrotu przedpłaty/nadpłaty – dokument, który wypełnia Nabywca w celu zwrotu zapłaconej za usługę zaliczki lub powstałej w trakcie realizacji Zamówienia nadpłaty.

Specjalna Oferta – funkcja Strony Internetowej umożliwiająca uzyskanie zniżek lub dodatkowych usług w mniejszej cenie. 

1. 1. Zanim zacznie korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę, Nabywca powinien uważnie przeczytać i zapoznać się z Umową. Korzystając z usług świadczonych na Stronie Internetowej Nabywca potwierdza, że ma prawo zawrzeć Umowę i (lub) wypożyczać Rzeczy na Stronie Internetowej, rozumie i zgadza się przestrzegać warunków Umowy.

1. 2. Umowa określa ogólne warunki świadczenia usług na Stronie Internetowej i stanowi dokument gwarantujący właściwe wykonywanie Zamówienia. Umowa nie ogranicza i w żadnym przypadku nie może być rozumiana jako dokument ograniczający prawa Nabywcy, określone w obowiązujących przepisach prawa Polskiego.

1. 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo w każdej chwili jednostronnie zmieniać warunki Umowy. Zmiany warunków Umowy obowiązują od następnego dnia po ich ogłoszeniu na Stronie Internetowej. Nabywca rozumie i zgadza się, że w przypadku, gdy skorzysta z usług Strony Internetowej po dacie zmiany warunków Umowy, Usługodawca ocenia fakt skorzystania przez Nabywcę z usług jako akceptację warunków nowej redakcji Umowy.

1. 4. Zawrzeć Umowę na Stronie Internetowej mają prawo tylko te osoby, które zgodnie z kodeksem cywilnym Rzeczpospolitej Polski posiadają zdolność do czynności prawnych i mogą zawierać odpowiednie umowy, a także mają nie mniej niż 18 lat.

1. 5. Umowa na Stronie Internetowej jest zawierana w formie elektronicznej, za pośrednictwem środków łączności (sieci komputerowych), podczas każdego zamówienia.

2. 1. W niniejszej Umowie Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi, określone w 2 punkcie niniejszego rozdziału, zaś Nabywca zobowiązuje się rozliczyć się za świadczone Usługi na warunkach określonych w 3 rozdziale.

2. 2. Usługodawca świadczy następujące usługi:

2. 2. 1. Wypożyczenie odzieży i/lub akcesoriów, gdy Nabywca na okres najmu nabywa prawo użytkowania rzeczy wypożyczanych przez Nabywcę (dalej – Rzecz);

2. 2. 2Usługi dostawy i zwrotu Rzeczy.

2. 3. Nabywca w trakcie jednego zamówienia może zamówić nieograniczoną ilość rzeczy, jednak należy pamietać iz maksymalna ilość na jedną dostawę to -2 sukienki.

2. 4. W trakcie składania Zamówienia Nabywca może skorzystać ze Specjalnej Oferty - wybrać dwie sukienki razem i zapłacić tylko za 1 najdroższą sukienkę. W przypadku noszenia sukienki o niższej cenie wynajmu, Usługodawca zwraca nadpłatę, jeśli nosi się więcej niż jedną sukienkę, Nabywca powinien dokonać dodatkowej zapłaty z tytułu powstałej różnicy

3.1 Umowę uznaje się za zawartą tylko wówczas, gdy Nabywca na Stronie Internetowej, na własnym Koncie, składa Zamówienie wykonując wszystkie czynności, określone w 1 punkcie 1 części 5 rozdziału Umowy, zapoznaje się i przyjmuje warunki Umowy, akceptując ją oraz opłaca cenę Zamówienia. Zamówienie stanowi nieodłączną część Umowy. Zamówienie uznaje się za prawidłowo opłacone, w zależności od wybranego przez Nabywcę sposobu zapłaty, od chwili wpłynięcia kwoty płatności na rachunek Usługodawcy lub zapłaty gotówką/once bankową w chwili dostawy/odbioru przesyłki. Tj. Nabywca dokładnie rozumie, że samo tylko potwierdzenie Umowy za pośrednictwem elektronicznych środków łączności nie skutkuje jej obowiązywaniem, Nabywca powinien spełnić wszystkie warunki określone w niniejszym punkcie.

3. 2. Po otrzymaniu płatności przez Usługodawcę Nabywcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej automatycznie zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia.

3. 3. Warunki Umowy uznaje się za spełnione, gdy Usługodawca świadczy usługę, Nabywca rozlicza się za nią i zwraca wypożyczoną Rzecz na warunkach określonych w niniejszej Umowie, a Usługodawca potwierdza prawidłowy zwrot zamówienia wysyłając list zwrotu zamówienia.

3. 4. Jeśli Nabywca zwraca Rzecz/Rzeczy w stanie gorszym, uwzględniając naturalną amortyzację rzeczy, niż przewidziano w niniejszej Umowie, zniszczy Rzecz, nie zwraca Rzeczy lub nosi Rzecz/Rzeczy, zamówione tylko w celu przymierzenia, a Usługodawca ponosi straty, Umowa obowiązuje do dnia, w którym Nabywca w pełni pokryje straty Usługodawcy.

3. 5. Kupujący ma prawo anulować całość lub część Zamówienia przed dniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia. Kupujący uiszcza opłaty z kwoty Zamówienia, w zależności od ilości dni pozostałych do rozpoczęcia realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami podanymi poniżej:

3. 5. 1. zamówienie jest anulowane w ciągu 24 godzin. od złożenia zamówienia – rekompensowane są 100% kredytów RB lub 100% gotówki na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy;

3. 5. 2. zamówienie jest anulowane po 24 godzinach przed rozpoczęciem zamówienia - 100% jest rekompensowane kredytami RB lub 70% w gotówce na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego;

4. 1. Cenę usługi Usługodawca podaje na Stronie Internetowej przy każdej konkretnej świadczonej usłudze. Cena Zamówienia jest równa sumie cen Usług wybranych przez Nabywcę na własnym Koncie na Stronie Internetowej.

4. 2. Jeśli Nabywca wybiera płatność przelewem bankowym lub kartą kredytową, lecz dokonuje płatności nie z własnego konta, dodatkowo podczas pierwszego zamówienia ma zastosowanie opłata identyfikacyjna o wartości 1zł, kwota nie podlega zwrotu.

4. 3. Gdy Nabywca zamawiając podstawową Rzecz otrzymuje specjalne ceny na Dodatkowe rzeczy i oddaje tą niewykorzystaną, a tylko korzysta ze specjalnych cen Dodatkowych rzeczy, specjalna cena Dodatkowych rzeczy nie ma zastosowania i liczona jest Pierwotna cena Dodatkowych rzeczy wskazana na Stronie Internetowej. Powstałą różnicę cen zadłużona Strona zobowiązuje się zwrócić drugiej Stronie przelewem bankowym.

4. 4. Jeśli Nabywca zwraca zniszczoną Rzecz, Nabywca zobowiązuje się pokryć straty Usługodawcy zgodnie z miernikiem jakości RB, który stanowi nieodłączną część Umowy. Nabywca powinien pokryć straty w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia o ocenie i wynagrodzeniu poniesionych strat.

4. 5. Jeśli Nabywca odmawia lub nie zwraca Usługodawcy Rzeczy, powinien zapłacić Usługodawcy kwotę wartości niezwróconej Rzeczy, która jest podawana za każdym razem podczas zamawiania Usługi.

4. 6. Wszelkie płatności, w zależności od wybranego przez Nabywcę sposobu płatności, są dokonywane w systemie płatności PayU, przelewem na podane na Stronie Internetowej konto bankowe Usługodawcy, lub mogą być dokonywane gotówką/kartą bankową podczas odbioru w Dream Room.

4. 7. Jeśli Nabywca nie spłaci zadłużenia dłużej niż w ciągu 10 dni, Nabywcę uznaje się za dłużnika Usługodawcy i zarządzanie długiem Nabywcy zostaje przekazane instytucjom odpowiedzialnym za windykację długów.

5. 1. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA:
Nabywca składa Zamówienie logując się na własnym Koncie na Stronie Internetowej Usługodawcy, wykonując następujące kroki:

 • wybiera Rzecz (na przykład: sukienkę, naszyjnik, torebkę itd.)
 • czyta i dokładnie zapoznaje się z podaną na Stronie Internetowej informacją o Rzeczy (wymiary Rzeczy, opis, wartość, inne informacje);
 • po zapoznaniu się z informacją o Rzeczy, dokonuje niezbędnych wyborów (wybiera rozmiar, opcjonalnie wybierany drugi rozmiar tej samej Rzeczy, wybiera okres wypożyczenia (4 dni kalendarzowe lub 8 dni kalendarzowych), w kalendarzu zaznacza daty, w których zamierza wypożyczyć Rzecz (system pozwala zarezerwować Rzecz nie wcześniej niż po 4 dniach kalendarzowych i nie później niż po 6 miesiącach, automatycznie nie pozwala wybrać dni, w których rzecz już jest zarezerwowana) i klika przycisk "Rezerwuj";
 • w otwartym oknie Dostawy i zwrotu Rzeczy wypełnia informacje niezbędne dla wykonania dostawy (sposób dostawy, adres) i klika przycisk "Dalej";
 • w otwartym oknie Płatności widoczne są wszystkie informacje dotyczące płatności: cena Rzeczy, ceny ubezpieczenia i dostawy. Także na tym etapie można wykorzystać zgromadzone punkty lub kod zniżki, podaje się dane, opcjonalnie dane niezbędne do wystawienia faktury; koniecznie należy zaznaczyć wybrany sposób zapłaty. Klikając przycisk "Dalej" przechodzi do etapas "Złożenia zamówienia";
 • na ostatnim etapie Złożenia zamówienia Nabywcy podaje się pełne informacje, wypełnione w trakcie składania Zamówienia. Po przeczytaniu całej informacji, "ptaszkiem" należy zaznaczyć, że akceptuje się warunków Umowy. Po kliknięciu przycisku "Zapłać" Nabywca zostaje skierowany na czynności zapłaty, jeśli została wybrana płatność za pośrednictwem Internetu, lub, jeśli wybrano płatność gotówką, proces składania zamówienia zostaje zakończony.
 • Po wykonaniu wszystkich wspomnianych kroków proces składania zamówienia zostaje zakończony. Do Nabywcy pocztą elektroniczną zostaje wysłana wiadomość informująca o przyjęciu Zamówienia.

5. 1. 1. Usługodawca, na wniosek Nabywcy, może złożyć Zamówienie w imieniu Nabywcy po zalogowaniu na Konto nabywcy. W takim przypadku zobowiązania Nabywcy do realizacji Zamówienia pozostają równoważne Zamówieniu złożonemu osobiście przez Nabywcę.

5. 2. DOSTAWA

5. 2. 1.Zamówienie jest dostarczane na adres dostawy wskazany przez Nabywcę, oraz terminie podanym  trakcie składania zamówienia.

5. 2. 2. Odebrać Zamówienie może tylko Nabywca, który złożył Zamówienie. W każdym innym przypadku osoba odbierająca Zamówienie powinna okazać dokument tożsamości wraz z prawidłowym upoważnieniem do odebrania Zamówienia. W przypadku zmiany adresu dostawy Zamówienia Nabywca bierze na siebie ewentualne dodatkowe koszty dostawy i odpowiedzialność z tytułu opóźnienia przesyłki.

5. 2. 3. Odpowiedzialność za Rzeczy przechodzi na Nabywcę od chwili potwierdzenia zamówienia, gdy Nabywca kwituje odbiór przesyłki, jeśli Usługa jest świadczona pocztą kurierską, przy odbiorze Zamówienia w siedzibie Usługodawcy, lub prawidłowo potwierdza odbiór przesyłki z Zamówieniem na poczcie i/lub korzystając z innych usług dostawczych.

5. 3.WYKORZYSTANIE RZECZY

5. 3. 1. Nabywca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie Rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, jej utratę, uszkodzenie, od chwili dostarczenia Zamówienia do momentu jego zwrotu kurierowi.

5. 3. 2. Rzeczy, które wracają do Usługodawcy bez etykiety Rzeczy lub z innymi cechami identyfikującymi ich wykorzystanie, uznają się za wykorzystane. Wszelkie akcesoria (ozdoby, torebki) niezależnie od etykiet Rzeczy lub cech identyfikujących wykorzystanie uznaje się za wykorzystane.

5. 3. 3. Nabywca w żaden sposób nie może samodzielnie próbować czyścić zamówione Rzeczy, ani przekazać je do czyszczenia trzeciej stronie (przedsiębiorstwu świadczącemu usługi czyszczenia).

5. 4. ZWROT RZECZY

5. 4. 1. Kupującemu przysługuje bezpłatny zwrot Towarów. Do opakowania dołączona jest etykieta zwrotna. W dniu zwrotu paczkę należy umieścić w najbliższym paczkomacie INPOST lub oddać zamówionemu Kurierowi.

5. 4. 2. Wraz z Zamówieniem Nabywca otrzymuje wszelkie niezbędne dla zwrotu Rzeczy dokumenty i wskazówki, jak dokonać zwrotu. Informacje o zwrocie Zamówienia Nabywca otrzymuje na adres e-mail.

5. 4. 3. Rzecz powinna być zwrócona w takim stanie, w jakim została zamówiona, uwzględniając normalne zużycie Rzeczy w trakcie wykorzystania jej zgodnie z przeznaczeniem.

5. 4. 4. Jeśli w trakcie składania Zamówienia Nabywca skorzystał ze Specjalnej Oferty - wybrał dwie sukienki i zapłacił tylko za 1 najdroższą sukienkę, zaś cechy identyfikacyjne wykorzystania rzeczy wskazują, że była noszona sukienka o mniejszej cenie wynajmu, powstała nadpłata zostaje zwrócona do  Nabywcy w postaci kredytu sklepowego na jego konto Rent Boutique.

5. 4. 5. W przypadku, gdy Nabywca utraci opakowanie Zamówienia, powinien na własny koszt wysłać Rzeczy pocztą poleconą lub przez kuriera i wskazać Usługodawcy numer śledzenia przesyłki. Utrata opakowania Zamówienia nie zwalnia Nabywcy od odpowiedzialności za terminowy zwrot Rzeczy. Jakiekolwiek uchybienie terminów zwrotu Rzeczy rodzi odpowiedzialność Nabywcy z tytułu opóźnienia zwrotu Rzeczy, omówioną w 7 punkcie 3 części 5 rozdziału niniejszej Umowy.

5. 4. 6. Jeśli Rzecz nie była wykorzystana i Nabywca życzy sobie zwrotu pieniędzy, Rzecz powinna zostać zwrócona w ciągu 24 godz. od godziny dostawy/ odbioru zamówienia (jeśli termin zwrotu upływa w weekend lub dzień świąteczny, Rzecz podlega zwrotowi następnego dnia po weekendzie lub po dniu świątecznym), nie wkładana i z etykietkami. Nabywcy na jego koncie udziela się rekompensaty w formie punktów do wykorzystania na kolejne zamówienia. Ilość punktów to 50% wartości założonego zamówienia.

5. 4. 7. Nabywca może przedłużyć termin zwrotu Zamówienia kontaktując się z Usługodawcą za pośrednictwem kontaktów Usługodawcy podanych na Stronie Internetowej. Zamówienie jest przedłużane tylko wówczas, gdy Usługodawca potwierdza termin przedłużenia Zamówienia (Usługodawca powinien tego dokonać nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania prawidłowego wniosku o przedłużenie terminu) i otrzymuje dodatkową przedpłatę od Nabywcy, po tym, jak Usługodawca potwierdza przedłużenie termino zwrotu Zamówienia. Wysokość dodatkowej płatności zależy od liczby dni przedłużenia terminu oraz ceny wynajmu Rzeczy i jest obliczana proporcjonalnie (1 dodatkowy dzień równa się 10 % ceny wynajmu na 4 dni).

5. 4. 8. W przypadku, gdy Nabywca opóźnia się zwrócić Rzecz, za każdy dzień zwłoki naliczane są odsetki karne, równe 25% wartości Rzeczy. Odsetki karne w każdym przypadku nie mogą wynosić więcej niż wartość Rzeczy, podawana w przypadku każdego Zamówienia. Jeśli odsetki karne nie zostają zapłacone dłużej niż 10 dni, Nabywcę uznaje się za dłużnika Usługodawcy i zarządzanie długiem Nabywcy zostaje przekazane instytucjom odpowiedzialnym za windykację długów.

5. 4. 9. Jeśli Nabywca nie odbiera Zamówienia w dniu odbioru i o tym nie powiadamia Usługodawcy, zapłacona za Zamówienie kwota nie podlega zwrotowi.

6. 1. Usługodawca w sposób wyraźny i zrozumiały podaje informacje o warunkach świadczenia Usług, podstawowych właściwościach Rzeczy, cenach Rzeczy i Usług, trybie dostaw i zwrotu, trybie i terminach rozliczeń, warunkach odszkodowania strat.

6. 2. Usługodawca zapewnia, że zamówiona przez Nabywcę Rzecz jest zgodna z podanymi na stronie internetowej informacjami o Rzeczy i jest w stanie nadającym się do noszenia.

6. 3. W nieprzewidzianych przypadkach, gdy z powodu nieprzewidzianych okoliczności Usługodawca nie może dostarczyć Rzeczy zamówionej na Stronie Internetowej, Usługodawca ma prawo jednostronnie wypowiedzieć Umowę bez jakichkolwiek konsekwencji dla Usługodawcy, po uprzednim poinformowaniu Nabywcy. Usługodawca może też zaproponować Nabywcy podobną Rzecz. Jeśli Usługodawca nie może zaproponować podobnej Rzeczy lub Nabywca odmawia nabycia zaproponowanej przez Usługodawcę podobnej Rzeczy, Usługodawca zobowiązuje się zwrócić Nabywcy zapłacone pieniądze w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych od powiadomienia o wypowiedzeniu Umowy. Uznaje się to za prawidłowe wykonywanie zobowiązań Umowy.

7. 1. Nabywca ma prawo wnioskować o weryfikację informacji, jeśli w chwili zamawiania Rzeczy lub Usług informacje nie są zrozumiałe lub wyraźnie uwzględnione.

7. 2. Nabywca powinien dokonać rejestracji na Stronie Internetowej. Nabywca zgadza się w trakcie rejestracji podać prawdziwe, dokładne i wyczerpujące informacje o sobie, udzielając odpowiedzi na pytania, które są zadawane podczas rejestracji, w przypadku zmiany tych informacji, je zaktualizować. Nabywca podczas rejestracji powinien podać Imię i Nazwisko osoby fizycznej. W przypadku, gdy Nabywca poda nieprawdziwe informacje lub Usługodawca ma podstawy sądzić, że podane przez Nabywcę informacje są nieprawdziwe, niewyczerpujące lub niedokładne, Usługodawca ma prawo na własne uznanie wstrzymać lub cofnąć rejestrację Nabywcy i odmówić świadczenia Nabywcy swoich usług. Nabywca ponosi odpowiedzialność w trybie określonym w przepisach prawa z tytułu podania nieprawdziwych informacji i umyślne wprowadzania w błąd Usługodawcy, a także za inne wynikające z tego konsekwencje dla Usługodawcy.

7. 3. Nabywca odpowiada za bezpieczeństwo swojej nazwy i hasła logowania, a także za wszelkie czynności, które są wykonywane na Stronie Internetowej z użyciem jego nazwy i hasła logowania. Usługodawca ma prawo zabronić korzystania z określonych nazw logowania i (lub) wcale je usunąć. Nabywca powinien niezwłocznie poinformować Usługodawcę o wszystkich przypadkach nieautoryzowanego (niedozwolonego) logowania i (lub) wszystkich naruszeniach bezpieczeństwa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych lub wyrządzoną im szkodę, jeśli dochodzi do tego w wyniku nieprzestrzegania przez Nabywcę warunków niniejszej Umowy. 

8. 1. Odpowiedzialność Stron określa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa Reczpospolitej Polski i niniejszej Umowy.

9. 1. Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych Nabywcy osobom trzecim, z wyjątkiem partnerów Usługodawcy, świadczących usługi dostawy Rzeczy lub inne usługi związane z prawidłowym wykonywaniem zamówienia nabywcy. W każdym innym przypadku dane osobowe nabywcy osobom trzecim mogą zostać ujawnione tylko w przypadkach i w trybie określonym w przepisach prawa Reczpospolitej Polski.

9. 2. Dane o Nabywcy udostępnione Usługodawcy na Stronie Internetowej są wykorzystywane zgodnie z ustawą RODO z dnia 10 Maja 2018 o ochronie danych osobowych ustawy Rzeczpospospopolitej Polskiej o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonywania Umowy. Dane te Usługodawca ma prawo wykorzystywać w celach bezpośredniego marketingu tylko po uzyskaniu zgody nabywcy.

10. 1. Nabywca uznaje i zgadza się z tym, że do Strony Internetowej należą wszelkie majątkowe i niemajątkowe prawa dotyczące świadczonych usług, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej.

10. 2.Akceptując warunki, kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na podany adres e-mail, informując o zamówieniu, ofertach specjalnych lub nowościach.

10. 3. Nabywca nie ma prawa samowolnie używać firmowych nazw rzeczy, znaków towarowych, logo, danych lub innych znaków rozpoznawczych Usługodawcy.

 1. Rent Boutique jest zobowiązane do dostarczenia Użytkownikowi wypożyczonej Rzeczy wolnej od wad fizycznych i prawnych.
 2. Rent Boutique ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za wady wypożyczonej Rzeczy na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018, poz. 1025, z późn. zm.), w szczególności art. 664 Kodeksu cywilnego. W przypadku Użytkowników, którzy dokonują zawarcia umowy wypożyczenia Rzeczy działając jako Przedsiębiorcy odpowiedzialność Rent Boutique z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 3. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji w przypadku nieprawidłowego wykonania umowy wypożyczenia Rzeczy przez Rent Boutique, w szczególności gdy dostarczona wypożyczona Rzecz jest wadliwa lub niezgodna z Zamówieniem.
 4. Użytkownik może dokonać zgłoszenia reklamacji pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Rent Boutique, na adres w czasie nie dłuższym niż 24 godziny.
 5. W celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury reklamacyjnej Użytkownik powinien podać w zgłoszeniu reklamacji dane dotyczące Zamówienia, dane Użytkownika składającego reklamację, zwięzły opis wady wypożyczonej Rzeczy lub innych nieprawidłowości wykonania usługi wypożyczenia, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, oraz żądania Użytkownika w związku ze zgłaszaną reklamacją.
 6. Rent Boutique ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia informując Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika, w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika.
 7. Użytkownik może również zgłosić reklamację w związku z świadczeniem przez Rent Boutique nieodpłatnych usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w kontakcie. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zwięźle przedstawić powody zgłoszenia reklamacji. Rent Boutique niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków zgłoszenia reklamacyjnego dokonanego przez Użytkownika, Rent Boutique zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.

1. Kupującemu przysługuje bezpłatny zwrot Towarów. Do opakowania dołączona jest etykieta zwrotna. W dniu zwrotu paczkę należy umieścić w najbliższym paczkomacie INPOST.

2. Wraz z Zamówieniem Nabywca otrzymuje wszelkie niezbędne dla zwrotu Rzeczy dokumenty i wskazówki, jak dokonać zwrotu. Informacje o zwrocie Zamówienia Nabywca otrzymuje na adres e-mail.

3. Rzecz powinna być zwrócona w takim stanie, w jakim została zamówiona, uwzględniając normalne zużycie Rzeczy w trakcie wykorzystania jej zgodnie z przeznaczeniem.

4. Jeśli w trakcie składania Zamówienia Nabywca skorzystał ze Specjalnej Oferty - wybrał dwie sukienki i zapłacił tylko za 1 najdroższą sukienkę, zaś cechy identyfikacyjne wykorzystania rzeczy wskazują, że była noszona sukienka o mniejszej cenie wynajmu, powstała nadpłata zostaje zwrócona do  Nabywcy w postaci kredytu sklepowego na jego konto Rent Boutique.

1.Zamówienie jest dostarczane na adres dostawy wskazany przez Nabywcę w trakcie składania zamówienia, w terminie i w wybrany sposób dostawy.

2. Odebrać Zamówienie może tylko Nabywca, który złożył Zamówienie. W każdym innym przypadku osoba odbierająca Zamówienie powinna okazać dokument tożsamości wraz z prawidłowym upoważnieniem do odebrania Zamówienia. W przypadku zmiany adresu dostawy Zamówienia Nabywca bierze na siebie ewentualne dodatkowe koszty dostawy i odpowiedzialność z tytułu opóźnienia przesyłki.

3. Odpowiedzialność za Rzeczy przechodzi na Nabywcę od chwili potwierdzenia zamówienia, gdy Nabywca kwituje odbiór przesyłki, jeśli Usługa jest świadczona pocztą kurierską, przy odbiorze Zamówienia w siedzibie Usługodawcy, lub prawidłowo potwierdza odbiór przesyłki z Zamówieniem na poczcie i/lub korzystając z innych usług dostawczych.

1. 1. Kupujący ma prawo anulować całość lub część Zamówienia przed dniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia. Kupujący uiszcza opłaty z kwoty Zamówienia, w zależności od ilości dni pozostałych do rozpoczęcia realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami podanymi poniżej:

1. 2. zamówienie jest anulowane w ciągu 24 godzin. od złożenia zamówienia – rekompensowane są 100% kredytów RB lub 100% gotówki na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy;

 1. 3. zamówienie jest anulowane w terminie więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem zamówienia - 100% jest rekompensowane kredytami RB lub 70% w gotówce na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego; 

  1.4. zamówienie jest anulowane w terminie mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem zamówienia - 100% jest rekompensowane kredytami RB lub 50% w gotówce na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego; 

 2. Jeśli otrzymałaś zamównienie ale go nie nosiłaś : 

2.1. zamównienie zostało naulowane w przeciągu 24 h i odesłane , oraz został wysłany e-mail potwierdzający anulacje na adres info@rentboutique.com : 100 % zwrot kosztów w postaci kredytów RB, lub 90% zwrotów kosztów zamównienia w gotówce na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego; 

2.2. zamównienie zostało anulowane ale nie potwierdzone e-mailem w przeciagu 24h : Brak zwrotu jakichkolwiek kosztów.

W górę